ADEKONT s.r.o.

Bukovecká 15, 04012 KOŠICE, tel.,fax: 055/ 7288816, 17, 18 mobil: 0902 372699, 0902 372639
email: adekont@adekont.sk

 

Majiteľ a konateľ spoločnosti Ing. Štefan Adamišin je audítor a súdny znalec v odbore Ekonomika a podnikanie v odvetví Finančníctvo, Peňažníctvo a Účtovníctvo

 

Firma ADEKONT poskytuje služby v týchto oblastiach:

 • Znalecká činnosť – oceňovanie a hodnotenie podnikov alebo jeho častí
 • Ekonomické poradenstvo v oblastiach finančníctva, účtovníctva a daňovníctva
 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vypracovanie účtovných závierok a daňových priznaní
 • Financovanie podnikov
 • Vypracovanie podnikateľských zámerov pre potreby čerpania úverov, čerpania prostriedkov z Eurofondov a poskytnutie konzultácií na ich overenie a posúdenie
 • Finančno-ekonomické analýzy podnikov (zhodnotenie finančnej situácie v súčasnosti i v budúcnosti)
 • Audit účtovných závierok a výročných správ
 • Samostatne oceňovanie a hodnotenie jednotlivých častí majetku podnikov a to:
  akcií, budov, stavieb, pozemkov, strojov a zariadení, dopravných prostriedkov, zásob, pohľadávok
 • Odborné odhady jednotlivých častí majetku podnikov